خاکبرداری و پایدارسازی گود

خاکبرداری و پایدارسازی گود

خاکبرداری و روش پایدارسازی گود و سازه های نگهبان

خاکبرداری

عبارتست از برداشت خاک‌های محوطه، گودبرداری پی ساختمان‌ها و محل ابنیه فنی تأسیسات.

برداشت خاک از منابع قرضه با وسایل، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد تأیید تا تراز و رقوم‌های خواسته شده در نقشه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های دستگاه نظارت.

قبل از انجام هرگونه عملیات ، پیمانکار موظف است کروکی محل اجرای عملیات را دقیقاً با حضور

نمایندگان دستگاه نظارت و کارفرما، برداشت و صورت مجلس نماید و قبل از شروع عملیات خاکبرداری و با توجه به برنامه زمانبندی پروژه و نحوه اجرای کار

نوع و تعداد ماشین‌آلات را به تأیید دستگاه نظارت برساند،

انواع روش ها : 

۱) روش مهارسازی
۲) روش دوخت به پشت – Nailing
۳) روش دیواره دیافراگمی – Diaphragm walls-Slurry wall
۴) روش مهار متقابل
۵) روش اجرای شمع – Bored pile walls
۶) روش سپر کوبی
۷)روش خرپایی
۸) روش پشت بندهای افقی و مایل – Braced wall using wale struts
اشتراک گذاری :

دیدگاه خود را بنویسید